Ceník inzerce

Formát časopisu A4, rozsah: 32 stran
Vychází: 6x ročně

Zaváděcí ceník inzerce

 • Umístění odborného nebo propagačního článku na hlavní stranu webových stránek.
 • Umístění reklamního banneru (hlavní stránka, stránka s tematickým vyhledáváním v jednotlivých kategoriích)
 • Umístění aktuality (levý sloupec)
 • Umístění reklamní ikonky (pravý sloupec)
 • Umístění loga firmy (pravý sloupec)

Možnosti inzerce v odborném elektronickém časopise Práce a zdraví

 • Textová inzerce (odborný článek nebo PR článek) v časopise včetně obrázků
 • Plošná inzerce v časopise

Přednosti inzerce v elektronickém časopise Práce a zdraví

 • Aktuálnost - minimální časový rozdíl mezi předáním příspěvku a uveřejněním
 • Dostupnost - každý si ho může kdykoliv zdarma stáhnout z Internetu.
 • Jeho čtenáři jsou osoby způsobilé pro hodnocení rizik, management podniků, pracovníci státní správy, škol
 • Je rozesílán odborné veřejnosti v České republice
 • Vysoký počet odběratelů

Ceník inzerce

Jeden firemní zápis na webových stránkách po dobu 1 roku – 999,- Kč
V případě požadavku registrace více provozoven nebo firmy ve více kategoriích je třeba provést vložení odpovídajícího počtu zápisů.

Banner i animovaný (468 x 60 nebo 280 x 60 pixelů) včetně odkazu na webové stránky inzerenta a informačního textu umístěný na hlavní straně, nebo na tematických stránkách při vyhledávání:
Cena za 3 měsíce - 2 000,- Kč, za 6 měsíců - 3 500,- Kč, za 1 rok - 6 000,- Kč

Ikonka i animovaná (150 x 150 pixelů) umístěná v pravé části webové stránky včetně odkazu na webové stránky inzerenta:
nebo
logo firmy (150 x 150 pixelů) umístěné v pravé části webové stránky, včetně odkazu na webové stránky inzerenta:
Cena za 6 měsíců – 550,- Kč, za 1 rok – 850,- Kč

Textová inzerce (odborný nebo PR článek) v odborném elektronickém časopise Práce a zdraví včetně obrázků, odkaz na webové stránky inzerenta:
za 1/2 strany - 2 500,- Kč, za jednu stranu – 5 000,- Kč

Sleva za opakování: 10 % - 3x, 15 % - 4x a více.

Umístění plošné reklamy v odborném elektronickém listovacím časopise Práce a zdraví

Titulní strana časopisu 213 x 207 mm:   ........   10 000,- Kč
V textu na zrcadlo (180 x 257 mm):   ........   5 000,- Kč
1/2 strany (180 x 126 mm, 87 x 257 mm):   ........   2 500,- Kč
1/3 strany (57 x 257 mm, 180 x 82 mm):   ........   1 660,- Kč
1/4 strany (87 x 126 mm, 180 x 60 mm):   ........   1 250,- Kč
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH (19 %)

Slevy za opakování:

2x   ..................   5 %
3x   ..................   8 %
4–5x   ..................   12 %
6x a více   ..................   15 %

Doplněk inzerce:
Při objednávce min. ½ strany lze uveřejnit technický článek ve stejném rozsahu zdarma!
Ceny uvedené inzerce jsou platné pouze pro inzeráty kompletně připravené.
U inzerátů připravovaných v redakčním grafickém studiu se po konzultaci se zákazníkem připočítává cena za grafickou přípravu viz přirážky (skenováni, příprava na počítači).

Forma dodaných podkladů:

Kompletně připravené podklady:

 • soubory typu TIFF, JPEG, EPS (se všemi vloženými vazbami), PDF (pouze u celostránkové inzerce) v rozlišení 300 dpi a CMYK. Doporučujeme konzultaci před zasláním.

Pro grafické a prepress zpracování v redakčním grafickém studiu:

 • černobílé předlohy, soubory z PC (po dohodě), diapozitivy, kontrastní fotografie apod.

Přirážky:

 • grafické zpracování a předtisková příprava inzerátu . . . . . 5–10 %
  (Uplatňuje se při celkovém nebo částečném grafickém návrhu a zpracování, skenování a úpravách fotografií. Cena je vždy konzultována předem podle požadavků inzerenta!)

Forma úhrady:

 • fakturací při zaslání autorského výtisku (vydavatel si vyhrazuje právo zálohové faktury u nových klientů)
 • sleva 2% při platbě předem
 • ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH 19 %
 • provize reklamním agenturám 10–15 % (lze uplatnit pouze v případě kompletního zajištění klienta)

Inzerující firma je rovněž uveřejněna v seznamu inzerentů na domovských internetových stránkách časopisu Práce a zdraví, s odkazem na internetové stránky inzerenta nebo jeho emailové adresy.

Všeobecné podmínky zadání inzerce v časopisu Práce a zdraví

 1. Zadání inzerátu
  1. Práce a zdraví přijímá inzeráty na základě objednávky nebo smlouvy a dodaných podkladů.
  2. Za včasné dodání bezchybných textů a podkladů inzerátu je odpovědný zadavatel.
  3. Zadavatel je odpovědný za obsah a právní přípustnost textových a obrazových podkladů pro inzerci.
  4. Redakce Práce a zdraví neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinna zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
 2. Vracení podkladů a korektura nátisku
  1. Podklady se zadavatelům inzerce vracejí jen na vyžádání.
  2. PDF inzerátu bude zasláno zadavateli k autorizaci a přípomínkám. Pokud zadavatel neoznámí písemný nesouhlas s redakční úpravou inzerátu v předem určenou dobu, předpokládá se, že souhlasí.
 3. Umístění inzerátu
  1. Pokud není sjednán přesný termín zveřejnění, umístí redakce inzerát v nejbližším možném termínu.
  2. Redakce si vyhrazuje právo upravit rozměr inzerátu z důvodu sestavení inzertní nebo redakční strany. Pokud je v objednávce dohodnuta maximální cena, nebude překročena. Možnost úpravy rozměru se netýká hotových grafických podkladů, které odpovídají rozměrům tiskových stran (max. xx x xx mm na jednu tiskovou stranu).
  3. Pokud zadavatel předá graficky nezpracovaný inzerát, redakce jej zpracuje v rozměru běžné grafické a textové úpravy.
  4. Inzerát bude umístěn podle daných podmínek a možností časopisu na základě rozhodnutí vedení redakce, pokud jeho přesné umístění není součástí objednávky.
 4. Právo odmítnout inzerát
  1. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zakázku z důvodu obsahu, původu nebo technické normy, jestliže jsou v rozporu se zákony, úředními předpisy, dobrými mravy a zvyklostmi.
  2. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z důvodu nevyhovujících podkladů pro přípravu. Toto ustanovení se týká zejména nevyhovujících obrázků, fotografií a nečitelného textu.
 5. Placení inzerátu
  1. Cena za inzerát se fakturuje do 5 dnů po zveřejnění inzerátu. Faktura se zasílá zadavateli spolu s odkazem na link na listovací časopis. Faktura je splatná do 10 dnů po doručení, není-li dohodnuto jinak.
  2. Neuvede-li zadavatel přesný rozměr inzerátu a ponechá rozhodnutí na redakci, je podkladem pro fakturaci skutečný rozměr a umístění inzerátu.
  3. Pokud pohledávky nebudou zaplaceny ve stanovené době, odpadá nárok na veškeré poskytnuté slevy. Zadavatel je pak povinen uhradit plnou cenu zakázky.
  4. Při zadání opakovaného inzerátu se slevou se platba provádí za každý zveřejněný inzerát zvlášť. Nebude-li inzerát uhrazen ve stanovené době, vyhrazuje si redakce právo nezveřejnit další opakování inzerátu. Odpadá tím také nárok na slevu za opakované uveřejnění.
 6. Storno zakázky
  1. Stornovací poplatky:
   • do 7 dnů před uzávěrkou  . . . . . . . . 30 %
   • méně jak 7 dní před uzávěrkou . . . . 50 %
   • po uzávěrce . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
  2. Uzávěrky jednotlivých čísel jsou uveřejňovány v časopise Práce a zdraví na dvě následující čísla dopředu. Přibližná data dalších uzávěrek je možno získat u vydavatele.
 7. Reklamace - náhradní plnění
  1. Pokud se projeví v průběhu přípravy nedostatky v podkladech, které při přijímání zakázky nejsou okamžitě viditelné, pak zadavatel nemá nárok na slevu nebo na náhradní inzerát.
  2. Po odsouhlasení autorizace inzerátu je jeho reklamace možná pouze v případě,že se vytištěný inzerát ve své grafické nebo textové úpravě neshoduje s autorizovaným náhledem(viz bod 2.b.).
  3. Zadavatel má v případě uveřejnění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen.
  4. Reklamovat inzerci je možno nejdéle do 30 dnů po zveřejnění inzerátu.

Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku a od jejich ustanovení je možno se odchýlit pouze na základě písemné dohody.